Produktgruppevis

Formidling af udgivelser   Gen­nem LM Infor­ma­tion Deliv­ery kan I ubesværet anskaffe alle udgivelser, der er vigtige for jeres organ­i­sa­tion, så som akademiske udgivelser med inter­na­tional anerk­endelse, aviser, elek­tro­n­iske mate­ri­aler eller tidsskrifter. Sam­tidig får I styr på abon­nementernes fulde livs­cyk­lus.
eBøger   Gen­nem vores e-bogt­jen­este får I et udvalg med hun­drede tusin­der titler fra forskel­lige fagom­råder og for­la­genes e-bog­pakker, værk­sam­linger og indi­vidu­elle titler. Vi står også for forhan­dling af licenser og anven­delses­betingelser.
eRessourcer: Administration og adgang   LM Infor­ma­tion Deliv­erys ydelser og værk­tø­jer strøm­liner udvæl­gelse, ind­køb, for­brug og admin­is­tra­tion af e-res­sourcer. Vi tilby­der vores kun­der en altom­fat­tende ser­vice samt høj­tudviklede, tekniske løs­ninger, der dækker e-ma­te­ri­alernes sam­lede lev­etid.
Databaser   LM Infor­ma­tion Deliv­ery tilby­der tværfaglige hel­tek­st- og ref­er­ence­data­baser fra ver­dens førende for­lag. Også danske og inter­na­tionale blad­net­tjen­ester findes hos os.