Målgruppevis

Akademiske biblioteker   Via LM Infor­ma­tion Deliv­ery er det nemt at anskaffe sig de akademisk mest værd­satte mate­ri­aler samt tjen­ester til ind­køb, brug og admin­is­tra­tion af mate­ri­aler. Vi er jeres sagkyn­dige samar­be­jdspart­ner gen­nem hele lev­e­ti­den af både elek­tro­n­iske og trykte mate­ri­aler.
Medicinske biblioteker   Vi tilby­der skræd­der­syede og alsidige ydelser med hen­blik på at foren­kle ind­køb, admin­is­tra­tion, brug og vur­der­ing af kval­i­ta­tive lægev­i­den­sk­a­belige mate­ri­aler. Vores udvalg af ydelser består af med­i­cinske udgivelses­pakker, brug og admin­is­tra­tion af e-ma­te­ri­aler samt lægev­i­den­sk­a­belige e-bøger.
Offentlige biblioteker   Det er nemt for almene bib­lioteker og offentlige sek­torer cen­tralt at anskaffe forskel­lige trykte og elek­tro­n­iske udgivelser samt aviser og tidsskrifter gen­nem os. Sam­tidig bliver admin­istrerin­gen af abon­nementer bety­deligt let­tere.
Virksomheder   Vi tilby­der løs­ninger til omkost­ningsef­fek­tivt ind­køb og admin­is­tra­tion af udgivelse-, avis- og mate­ri­aleabon­nementer til virk­somheder og IT-t­jen­ester. Der kan spares både penge og tid ved at kon­cen­trere abon­nementer på udgivelser.